Fulltidsbarnehage

Om fulltidsbarnehagen

Vi er en søskenavdeling der alle barna i alderen 1 – 6 år er på samme avdeling. Vi syns det er fint å ha en blandet aldersgruppe. Da har de minste muligheten til å strekke seg mot de store, og de store lærer seg å ta hensyn til de små. Fordi vi er en liten barnehage med stor aldersspredning, deler vi barna inn i forskjellige grupper i løpet av uka. Det kan være aldersbestemte grupper som har sitt eget årshjul, men også andre mindre grupper der alder varierer.

Omsorg i praksis

Omsorg er en stor del av hverdagen vår, hos både de voksne og barn. Vi er gode på å løfte hverandre opp og frem, og tar utgangspunkt i ressursene våre.

Læring og lek i trygge omgivelser

I barnehagen vår har vi fokus på at barna skal kunne lære og leke i trygge og positive miljøer, slik at de blir rustet for livet etter barnehagen.

Barna blir sett og hørt

Vi ønsker at barna skal ha en reell innvirkning på sin egen hverdag og barna skal tas med på råd når hverdagen planlegges. Barna i barnehagen blir hørt i saker som er viktig for dem.

Barnehagens visjon

Vi leker med hverdagen

Dette sier noe om at barna skal få muligheten til å bruke leken, som er den største arenaen for alle førskolebarn, til å lære og bearbeide opplevelser i hverdagen. Dette kan være hverdagsaktiviteter som opptar barna der og da, eller det kan være opplevelser som trengs å lekes med for at de skal bli mer forståelig. Leken er noe alle barn er opptatt av og ved at vi voksne i barnehagen tilrettelegger, ønsker vi at barna skal få oppleve en god hverdag. Barna får da utviklet seg ut fra sine forutsetninger. For å få til dette må vi voksne være klar over vår rolle i leken.

Barnehagen skal fremme vennskap og felleskap

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom i å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. (Rammeplan s. 10).

Barnehagens mål

Vi ønsker å skape sosiale og kompetente barn i samhandling med andre

Rutiner utgjør byggesteinene i barnets forståelse av sin omverden. Mye av den sosiale læringen foregår i barnets daglige samspill med andre mennesker. Kvaliteten på samspillet barna imellom og mellom barn og voksne, bestemmer om utviklingen går i ønsket retning.
Barn lærer gjennom daglige «her og nå» situasjoner, og av reflekterende voksne som er tilstede når barna trenger dem og engasjerer seg i barnas lek. Forskning viser at «god sosial kompetanse er et viktig innslag i tidlig forebygging av et bredt spekter av problemer knyttet til barns atferd, trivsel, og psykiske helse og dessuten for å lykkes i skolen» (NOU 2010:8, s. 46) Derfor mener vi at dette er det viktigste vi kan gi barna før skolestart.

Vi har jobbet siden 2015 med, Være Sammen, som er et sosialt kompetanseopplegg fra Universitetet i Stavanger (www.vaeresammen.no). Målet er å være en barnehage med «Varme og grensesettende voksne i samspill med medvirkende barn». Vi har ut fra dette satt opp konkrete mål vi voksne skal jobbe ut ifra.

 Last ned: Være sammen

Vi har laget en en egen progresjonsplan utifra 7 fagområder:

 Last ned: Progresjonsplan

Priser

Vi følger satsene til Drammen kommune når det gjelder barnehageplass. Det gis prosentvis søskenmoderasjon hvis du har mer enn ett barn i barnehagen. I tillegg betaler foreldre matpenger. 


Barnehagen serverer lunsj og frukt hver dag. Vi har valgt å ha smøremåltid 4 dager i uken med fokus på at barna øver på å smøre maten sin selv i samarbeid med hjemmet. Vi serverer varierte varmmåltider 1 dag i uken. Dette dekkes av matpengene. Frokost og mat ved fruktmåltidet må barna ha med selv.

Sikkerhet

Vi i barnehagen jobber aktivt med Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi har et digitalt dataverktøy som hjelper oss å vedlikeholde våre HMS-planer, rutiner og beredskap overfor barn og ansatte. Foreldre vil få egen innlogging via e-barnehage slik at HMS dokumenter og egne opplysninger gitt til barnehagen er tilgjengelige. Dette oppfyller den nye personvernloven GDPR.


Alle som jobber hos oss ivaretar både taushetsplikten og opplysningsplikten som vi som barnehage må forholde oss til.

Årsplan

Barnehagens årsplan gjelder for ett år av gangen. Denne planen forteller hva barnehagen skal og vil jobbe med. Årsplanen bygger på Rammeplanen, som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Komme seg hit

Det er mulig å ta buss 05 Vinnes/ Torsvei til barnehagen, den stopper ikke langt fra oss. Vi har også parkeringsplass hvis dere kommer med bil.

Våre åpningstider

Fulltidsbarnehage er åpen fra klokken 07.15 – 17.00. 


Barnehagen er stengt de to siste ukene i juli, og de inneklemte dagene mellom jul og nyttår og påsken hvert år. Barnehagen holder også stengt 5 dager pr. år til planleggingsdager for personalet.

Åpen barnehage er åpen hver mandag og onsdag kl. 10 – 13 Vi følger skolens ferier.

Skoleruten 2018-2019 ser slik ut:

Høstferie (uke 40) 1/10 – 5/10, Juleferie 22/12 – 2/1, Vinterferie (uke 9) 25/2 – 1/3, Påskeferie 15/4 – 22/4. Røde dager mai og juni: 1/5, 10/6. Siste dag i åpen barnehage før ferie, onsdag 19/6.